Detectives Barcelona Telf: 93.515.61.61 o 667.788.245 I Email: info@detectivesbonell.es
DETECTIVES BARCELONA - A.D.B. INVESTIGADORES Telf: 93.515.61.61 Móvil ó Whatsapp 667.788.245

ADB Detectives privados en Barcelona - Instalación de cámaras ocultas

Instal·lació de càmeres ocultes
01 de noviembre de 2015 A.D.B INVESTIGADORES |Detectives en Barcelona

INSTALACIÓ DE CÀMERES OCULTES

Què és una càmera oculta?

La instal·lació de càmeres ocultes no és mes que un mitjà de presa de proves legals en el transcurs d’una investigació amb l’únic objectiu de demostrar uns fets que d’una altra manera resultarien impossibles d’obtenir.

Són legals les proves obtingudes amb una càmera oculta ?

Absolutament! ,

sempre que es reuneixin els següents requisits:

a.- Instal·lació per mitjà d’un Detectius legalment habilitat o Agència de Detectius

b.- Ha d’existir un interès legítim de la investigació.

c.- Ha de ser un mitjà raonable, necessari, idoni i proporcional.

 

Quan se solen utilitzar les càmeres ocultes ?

Normalment la instal·lació de càmeres ocultes s utilitzen per tal d’identificar l’autor o autors de:

Furts interns, robatoris i sabotatges a tot tipus d’empreses, negocis, hostaleria, comunitats de veïns i establiments comercials.

altres usos

Li falta diners en caixa? Creu que els seus empleats es porten mercaderia? No es refia de la seva mainadera? De l’empleada de la llar? Creu que hi ha maltractaments a la gent gran?

 

 Quant costa instal·lar una càmera oculta?

Dependrà de molts factors, de manera que abans de poder facilitar un pressupost és necessari estudiar el lloc d’instal·lació, tipus de cambra convenient, les hores de visionat, etc.

Però, si la compro i la instal jo? Em surt més barat ..

Si clar és cert, però ha de saber que:

a.- Cap ciutadà pot realitzar investigacions privades, sent aquestes reservades per als detectius privats.

b.- La utilització de càmera oculta per un ciutadà és il·lícita en la majoria de les ocasions, només els detectius privats estem legitimats per a la seva utilització amb restriccions.

c.- La persona no habilitada pot incórrer en delicte contra la intimitat i imatge de la persona o persones afectades per les gravacions i pot ser sancionada durament per la legislació vigent.

 

 

En resum:

La vídeo vigilància a través de la instal·lació de càmeres ocultes només podrà ser realitzada per detectius privats legalment habilitats (amb llicència en vigor) i es realitzarà en secret per un període no superior a trenta dies tal com marca la legislació.

El tipus de gravació, finalitat, ús i lloc seran realitzats segons els requisits i límits concrets que marca la llei.

La nostra agència ADB Detectius Barcelona li pot oferir la instal·lació de càmeres ocultes d’última generació en horaris diürns, nocturns o festius, amb la finalitat de poder descobrir a l’autor de fets delictius.

Aquestes gravacions s’adjuntaran a l’informe d’actuacions de l’agència de detectius privats Adb ratificant el mateix en seu judicial si fos necessari.

 

Investigadores Privados Barcelona. Seriedad. Eficacia. Resultados