Detectives Barcelona Telf: 93.515.61.61 o 667.788.245 I Email: info@detectivesbonell.es
DETECTIVES BARCELONA - A.D.B. INVESTIGADORES Telf: 93.515.61.61 Móvil ó Whatsapp 667.788.245

Infracciones LAU

Detectives privados Barcelona - ADB Detectives - Especialistas en búsqueda y localización de pruebas .

Investigacions sobre infraccions LAU Barcelona

 

L’inquilí d’un immoble està obligat, segons la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU), a posar en coneixement del propietari de l’immoble de les eventuals usurpacions per part de tercers aliens al contracte.

Alguns inquilins, però, incompleixen les condicions del lloguer i es produeixen infraccions de la Llei tals com la subrogació de l’habitatge de residència, cessions i traspassos no autoritzats.

En ADB detectius privats oferim l’actuació que aquest tipus de casos requereix es tracta d’una actuació demostrativa per etapes, que pot resumir-se en els següents passos:

Informació sobre la identitat dels ocupants veritables d’una finca arrendada.

Controls d’activitat sobre aquests inquilins de fet. Realització de presa de proves gràfiques sobre les seves entrades i sortides de l’immoble i les seves principals activitats diàries.

Localització i identificació del veritable lloc de residència de l’inquilí que va signar el contracte.

Acreditació de la residència actual de l’inquilí, a través de seguiments diaris que demostren gràficament la seva pernocta en el mateix, juntament amb els punts principals del seu comportament diari.

Documentació que acrediti la residència i el consum de l’inquilí en un immoble diferent de l’arrendat.

Tots aquests detalls i accions, des del seguiment in situ a l’examen de la situació econòmica i social de l’investigat, ens permeten aportar al client els arguments i proves necessàries per a escometre, fins i tot davant instàncies judicials, els ajustos contractuals necessaris amb els ocupants de la seva legítima propietat.

ADB detectius privats a Barcelona pot ser-li útil en els casos d’infraccions LAU Barcelona:

– Duplicitat de domicili habitual, laboral o local comercial.

– Sotsarrendaments indeguts.

– Dedicació d’habitatge i o local a altres fins dels especeficados en el contracte.

– Cessions i subrogacions indegudes.

– No ús d’habitatge, absències prolongades.

– Obres, ocultació de reformes a l’interior del domicili arrendat.

– Proves per a desnonaments